Načítání...

Všeobecné obchodní podmínky společnosti  

Abbreva s.r.o. 

se sídlem Černokostelecká 111/587, Strašnice, 100 00, Praha 5

IČ:  03816303

registrace: spol. vedená pod spisovou značkou C 238300 u Městského soudu v Praze

I. 

Úvodní ustanovení 

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro poskytnutí marketingových služeb společnosti Abbreva, s.r.o., IČO: 038 16 303, se sídlem Černokostelecká 587/111, Strašnice, 100 00, Praha 10 (dále jen „Abbreva“, pokud není vyznačeno jinak) (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran z právních vztahů a tvoří nedílnou součást a základ právních vztahů, do nichž vstupuje společnost Abbreva, zejména smluvních závazkových vztahů, a to za předpokladu písemné akceptace těchto podmínek druhou smluvní stranou. Písemná akceptace je rovněž splněna tam, kde byla akceptována nabídka Abbreva nebo tam, kde společnost Abbreva akceptovala nabídku druhé smluvní strany, přičemž specifická smluvní ujednání mají přednost před těmito VOP. 

 1. Odchýlení se od VOP je možné pouze písemným souhlasem obou stran, tj. společnosti Abbreva a zákazníka. Doplňující či odlišné podmínky zákazníka se na vztahy uvedené v odst. 1 tohoto článku neaplikují.  

 1. Tyto VOP se vztahují také na realizaci vztahů se zahraničními obchodními partnery a přiměřeně se použijí také pro jiné než smluvní závazkové vztahy, výkony, zejména pro činnost poradenskou, informační, není-li stanoveno jinak. 

 1. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 1. Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.  

 

II. 

Terminologie 

 1. Smlouvou“ se rozumí smlouva o dílo či jiná smlouva dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo podle cizího právního řádu, je-li pro konkrétní obchodní případ výslovně sjednaný. 

 1. Kde tyto VOP mluví o „písemné formě“, tato je splněna i za použití e-mailové, faxové či jiné elektronické komunikace, z níž je obsah příslušného právního jednání patrný, přičemž z komunikace musí být zřejmá rovněž identifikace subjektu, který takové právní jednání činí. 

 

III. 

Podmínky smlouvy 

a) Předmět plnění 

 1. Na základě těchto VOP vystupuje společnost Abbreva (dále rovněž jen „Abbreva“) na straně zhotovitele v rámci Smlouvy o dílo se zákazníkem jakožto se zákazníkem (dále jen „zákazník“). 

 1. Předmětem plnění z takového vztahu je dodání služeb reklamní agentury, zejména se bude jednat o vytvoření a správu webových stránek, vytvoření a správu PPC reklamy, správu profilů na sociálních sítích, atd. Specifikace bude předmětem konkrétního smluvního ujednání mezi stranami.  

 1. Zhotovitel může dále poskytovat marketingové průzkumy a analýzy, reklamní a marketingově-komunikační kampaně, grafické práce (tvorba grafických návrhů, tištěné materiály, bannery, online užití atd.), zajišťování spolupráce s dalšími dodavateli (digitální služby, tiskařské služby atd.), zpracování reklamních předmětů, organizování akcí pro média, monitoring medií a další. 

 

b) Uzavření smlouvy 

 1. Cenová nabídka (kalkulace) zhotovitele není závazná. Smlouva je uzavřena v momentě, kdy zákazníkovi dojde písemné potvrzení objednávky zaslané zákazníkem na základě cenové nabídky zhotovitele nebo samotným poskytnutím dodávek či plnění.  

 1. Kontraktační proces probíhá tak, že na základě údajů poskytnutých zákazníkem, případně na základě údajů, které na výslovnou žádost zákazníka pořídí zhotovitel u zákazníka, zhotovitel zašle nezávaznou cenovou nabídku, na tuto nabídku reaguje zákazník objednávkou, přičemž Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky nebo samotným plněním.  

 1. Dodatečné změny, doplnění či vedlejší ujednání, zejména technická data, musí být sepsána písemně. Zákazník bere na vědomí, že cenová nabídka zhotovitele je aktuální po dobu 14 dnů ode dne jejího odeslání. Proto v případě, že má zájem zaslat objednávku po této lhůtě, je povinen předem vyžádat si aktualizovanou cenovou nabídku. V opačném případě není zhotovitel s to potvrdit ani termín dodání ani cenu služeb v objednávce, a takto zaslaná objednávka je neúčinná, stejně jako veškeré případně navazující kroky, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly či nekonaly jinak. 

 1. Dojde-li ze strany zákazníka k zaslání nového požadavku v průběhu plnění Smlouvy, bude-li se jednat o požadavek, který navyšuje cenu díla o více než 10%, je zhotovitel povinen vystavit novou cenovou nabídku (kalkulaci). V opačném případě je takový požadavek považován za vícepráce. 

 

c) Cena díla a způsob placení ceny 

 1. Cena díla nebo způsob jejího stanovení je nezbytnou náležitostí Smlouvy. Právo na úhradu ceny díla vzniká dokončením díla. 

 1. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace díla požadovat po zákazníkovi zálohu či zálohy, případně fakturovat cenu za již provedené části díla. 

 1. Není-li výslovně sjednána žádná cena, platí ceny dle konkrétního platného ceníku zhotovitele. Není-li výslovně stanoveno jinak, a je-li vydán katalog, ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH. Vedlejší náklady dodání (např. daně, poplatky atd.) musí být uvedeny ve Smlouvě a zákazník je zaplatí zvlášť. V případě, že cena díla není ve Smlouvě uvedena, je cenou díla cena obvyklá. 

 1. Cena díla je splatná dle údaje v příslušné faktuře, nejméně však 7 dní ode dne vystavení faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum, které je uvedeno na předávacím protokolu, případně datum poskytnutí služeb. Na zálohové faktuře může být splatnost stanovena odlišně zejména v závislosti na termínu zahájení poskytování služeb ze strany zhotovitele. 

 1. Dnem zaplacení se rozumí den připsání částky na účet zhotovitele nebo datum úhrady v hotovosti.  

 1. Zhotovitel zaručuje cenu stanovenou ve Smlouvě do sjednaného data předání díla zákazníkovi. Dojde-li k předání díla po sjednaném termínu z důvodu ležícího na straně zákazníka, zhotovitel si vyhrazuje právo upravit cenu díla s přihlédnutím k případně zvýšeným nákladům. V případech uvedených v čl. III odst. d) těchto VOP je zvýšení ceny dáno těmito VOP. 

 1. Směnky a šeky zhotovitel přijímá v každém případě jen za účelem platby a jen, bude-li to předem dohodnuto. Ze strany zhotovitele neexistuje povinnost přijímat směnky a šeky.  

 1. Zvýší-li se, jsou-li nově zavedeny či vzniknou-li po uzavření Smlouvy daně, cla, přepravné, poplatky nebo jiné dávky jakéhokoli druhu, které ovlivňují cenu díla, popř. zvýší-li se ostatní náklady, aniž by na to měl zhotovitel vliv, pak bude odpovídajícím způsobem zvýšena cena.  

 1. Pro případ prodlení s platbou je zákazník povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla denně za každý den prodlení. Tím není nijak dotčeno právo zhotovitele na náhradu újmy způsobenou v příčinné souvislosti s prodlením zákazníka.  

 1. Zákazník je oprávněn k zadržení plateb nebo započtení na protinároky jen, pokud a v rozsahu, v němž se jedná o nesporné a pravomocně přiznané či zhotovitelem písemně uznané protinároky.  

 1. Zhotovitel má právo započíst svou pohledávku proti pohledávce zákazníka - nezáleží na tom, z jakého právního důvodu - popř. i proti vyrovnání úroků i pokud se splatnost pohledávek liší. Popř. se toto oprávnění vztahuje jen na nedoplatek. Lze započíst pohledávky peněžité proti nepeněžitým. Lze také započíst pohledávky splatné proti nesplatným, v takovém případě je den splatnosti pohledávek den zápočtu. 

 1. K postoupení nároků zákazníka vůči zhotoviteli je v každém případě potřeba souhlasu zhotovitele. 

 

d) Provedení díla  

 1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění služeb zhotovitelem. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy 

 1. Zhotovitel zhotoví dílo ve lhůtě, která je ve Smlouvě určena, nebo která je určena způsobem stanoveným ve Smlouvě nebo dohodou stran. Dílo může spočívat jak v jednorázovém plnění (například vytvoření webu, reklamy), tak postupném plnění (například reklamní kampaň), nebo v opakovaném plnění (například správa webu, sociálních sítí, atd.). 

 1. Je-li stanoven harmonogram prací, postupují strany v součinnosti tak, aby byl harmonogram dodržován. Zhotovitel předem zákazníkovi sdělí, v jakých přiměřených lhůtách od něj potřebuje Podklady ke konkrétním věcem, přičemž tyto lhůty se sdělením stávají závazné. 

 1. Dodací lhůty začínají běžet dnem uzavření Smlouvy, avšak zhotovitel se nemůže dostat do prodlení, dokud nebudou ze strany Zákazníka vydána všechna potřebná povolení (budou-li potřeba), předána všechna potřebná oprávnění k IT systémům zákazníka a dodány veškeré podklady a texty, které jsou pro poskytnutí služby nezbytné (dále jen „Podklady“) nebo bude zákazník jinak v prodlení. Částečné dodávky jsou přípustné, ledaže by byly výslovně vyloučeny. 

 1. Je-li zákazník v prodlení s dodáním Podkladů (ať se jedná o dílo spočívající v jednorázové činnosti, postupném či v opakujícím se plnění)tj. nereaguje-li na Smlouvou stanovenou lhůtu nebo na výzvu zhotovitele ve zhotovitelem stanovené přiměřené lhůtěje zhotovitel oprávněn (nikoliv povinen) postupovat samostatně v plnění díla bez těchto podkladů nebo podle svého nejlepšího vědomí na základě vlastních podkladů a textůI v případě, že zhotovitel svého oprávnění podle předchozí věty nevyužije, platí, že zhotovitel řádně plnil, i když k plnění fakticky nedošlo, a vzniká mu plné právo na odměnu, jako by plnil řádně a v termínu.  

 1. Dodá-li zákazník Podklady opožděně, má právo na to, aby zhotovitel s přihlédnutím k jeho možnostem (vytížení kapacit zhotovitele na jiných zakázkách) takové služby poskytnul i dodatečně, přičemž se cena takové služby navyšuje o 10% (v případě opakujícího se plnění se toto navýšení týká pouze plnění, ohledně kterého došlo kprodlení zákazníka). 

 1. V případě, že se v průběhu plnění služeb ukáže, že je nezbytná další součinnost zákazníka, zhotovitel požádá zákazníka o poskytnutí součinnosti a zákazník je povinen tuto součinnost v přiměřené lhůtě poskytnout. Nebude-li tato součinnost poskytnuta v přiměřené lhůtě, je zhotovitel oprávněn postupovat jako v předchozím odstavci. 

 1. Zhotovitel upozorní zákazníka na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad s obecně závaznými právními předpisy. Pokud zákazník navzdory takovému upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel neodpovídá za jakoukoli škodu způsobenou jednáním na základě takových pokynů zákazníka. 

 1. Vyžaduje-li dílo vícepráce, zhotovitel je oprávněn tyto uskutečnit do výše 10% z ceny díla. Takovou potřebuje je zhotovitel rovněž povinen zákazníkovi sdělit. Pokud by se v důsledku nutných víceprací měla cena díla zvýšit o více než 10%, je k tomu zapotřebí písemný souhlas zákazníka. 

 1. Dojde-li k situaci, že zhotovitelem vytvořený web bude spuštěn na hostingu a zobrazí se na doméně, přičemž klient neakceptuje vícepráce, které musí podle předchozího článku odsouhlasit, může dojít k omezení či vypnutí webu ze strany zhotovitele z důvodu jeho nefunkčnosti. 

 1. Jedná-li se o správu webových stránekzákazník zhotoviteli zajistí přístupy do administrace, sdělí mu rozsah, možnosti úprav, popíše smysl a účel webových stránek. 

 1. Pokud se jedná o správu webových stránek: 

 • zhotovitel nenese odpovědnost za jakýkoliv zobrazený obsah. Obsah dodává buďto zákazník (případně jej zákazník schvaluje), nebo zhotovitel v případě uvedeném v bodě 5; 

 • v případě výpadku serveru či jakékoliv jiné služby 3. strany nebo aktualizace služeb 3. stran (instalovaný modul, slider, prohlížeč) se tato skutečnost považuje za vyšší moc; 

 • dojde-li ze strany zhotovitele k chybě, zákazník jej neprodleně kontaktuje a zhotovitel chybu opraví v co nejkratším možném termínu; 

 • dojde-li k nezaplacení hostingu ze strany zákazníka, považuje se to za prodlení zákazníka; 

 • dojde-li na webové stránce k úpravám ze strany klienta, případně způsobení chyb na webové stránce, pak nespadají-li takové opravy do Smlouvy, čas zhotovitele strávený navíc na odstraňování problémů spojených s touto činností zákazníka bude vyfakturován zvlášť, a to v částce 1200 Kč/hod. 

 1. Jedná-li se o PPC reklamu: 

 • zákazník je povinen na výzvu a v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem schválit klíčová slova, reklamy, mediaplán, spuštění reklam, přičemž v případě, že k schválení ve stanoveném termínu nedojde, platí, že došlo k schválení; 

 • zhotovitel nenese odpovědnost za účinek ani jakékoliv další důsledky reklam nebo klíčových slov. 

 1. Jedná-li se o správu sociálních sítí: 

 • zákazník je povinen na výzvu a v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem schválit komunikaci, komentáře a zpráv v odpovědích komunikujícím osobám, přičemž v případě, že k schválení ve stanoveném termínu nedojde, platí, že došlo k schválení; 

 • dojde-li ze strany zhotovitele k chybnému zveřejnění jakékoliv komunikace, je povinen neprodleně po zjištění nebo oznámení takové chyby zákazníkem tuto opravit. 

 1. V případě, že zákazník neschválí obsah vytvořený zhotovitelem, zhotovitel tento obsah opraví. Pokud i poté nedojde k schválení, zhotovitel je oprávněn účtovat zákazníkovi stejnou částku, jako by se jednalo o novou službu. 

 1. Dílo je dokončeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu.  

 1. Místem dodání, nedohodnou-li se strany jinak, je sídlo zhotovitele. 

 1. Dílo je plněno včas, je-li zákazník včas vyzván k převzetí plnění. Za výzvu k převzetí plnění je považována rovněž notifikace zákazníka o splnění konkrétního úkolu či učinění konkrétního úkolu v elektronickém systému zákazníka, v rámci reklamní kampaně či na sociální síti. 

 1. Je-li zákazník vyzván zhotovitelem k převzetí díla, nedojde-li k poskytnutí řádné součinnosti, třetím dnem platí, že dílo bylo řádně předáno. 

 1. Za pozdní převzetí díla, tj. více než 10 dní, je zhotovitel oprávněn požadovat po zákazníkovi od počátku prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně až do převzetí, a to z celkové dohodnuté ceny díla včetně DPH a další náklady spojené s posunutím termínu předání díla. Nárok na náhradu újmy není touto sjednanou smluvní pokutou dotčen a zhotovitel je oprávněn požadovat náhradu újmy vedle smluvní pokuty. 

 1. V případě, že se zákazník dostane ve vztahu ke zhotoviteli do prodlení se zaplacením některého z peněžitých závazků, je zhotovitel oprávněn dle své vlastní volby přerušit poskytování služeb do doby uhrazení všech splatných závazků zákazníka, případně od Smlouvy odstoupit. Zhotovení díla zhotovitel zahájí až po uhrazení první zálohy, byla-li ve Smlouvě sjednána, a dále za předpokladu, že zákazník nemá vůči zhotoviteli žádné splatné závazky, přičemž o dobu prodlení zákazníka se prodlužuje sjednaný termín plnění díla s výhradou prodloužení z důvodu vytížení kapacit zhotovitele na jiných zakázkách. K plnění díla může dojít až po uhrazení veškerých záloh ze Smlouvy vyplývajících.  

 1. Pokud dojde k prodlení s termínem dokončení služeb zhotovitele z důvodů ležících na straně zákazníka, má zhotovitel právo ukončit své práce a předat dílo zákazníkovi v termínu prodlouženém o počet dnů, ve kterých mu zákazník neumožnil služby prováděts výhradou prodloužení z důvodu vytížení kapacit zhotovitele na jiných zakázkách, a zákazník je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s přerušením služeb a jejich opětovným zahájením. 

 1. Po provedeném díle je zákazník, vyžaduje-li to zhotovitel, povinen podepsat předávací protokol o převzetí díla. V případě, že odmítne podepsat, vyznačí tuto skutečnost zhotovitel na předávací protokol (dodací list) s tím, že platí, že momentem odepření podpisu došlo k předání díla. Zákazník se zavazuje zajistit k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu přítomnost odpovědné osoby. Pokud předání díla neproběhne najednou zaviněním zákazníka, je zákazník povinen převzít i část díla. Nedostaví-li se oprávněný zástupce zákazníka k převzetí díla, dílo se považuje za předané bez vad a nedodělků dnem, kdy mělo k předání dojít. 

 1. Pokud bude zákazník požadovat provedení dodatečných služeb nebo změn rozsahu, případně kvality díla oproti Smlouvě, je zhotovitel oprávněn takový požadavek přijmout a splnit pouze v případě, nebude-li to v rozporu s právními předpisy a dojde-li k předchozí písemné dohodě o termínu a ceně těchto služeb, nebo změn rozsahu, případně kvality díla. 

 1. Výstupy ze služeb v listinné či elektronické podobě, které vzniknou v průběhu a v souvislosti s plněním této Smlouvy, se stávají okamžikem jejich předání zákazníkovi jeho vlastnictvím. 

 

e) Práva a povinnosti zákazníka v případě vad díla 

 1. Dílo je vadné, jestliže neodpovídá Smlouvě. 

 1. V případě, že bezprostředně po převzetí díla dojde ke zjištění vady, tato vada se zapíše do předávacího protokolu, případně jinak písemně do druhého dne od převzetí díla vytkne. Vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu či jinak písemně zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Odstranění vad a nedodělků je zákazník povinen stvrdit podpisem. Pro vady a nedodělky neuvedené v předávacím protokolu či jinak písemně platí, že zákazník k nim nemá výhrad. V případě zjevných vad je zákazník povinen tyto oznámit zhotoviteli nejpozději do druhého dne po dni, ve kterém došlo k aplikaci díla. 

 1. Zákazník je povinen převzít dílo rovněž s drobnými vadami a nedodělky, které budou sepsány v předávacím protokolu nebo jeho části s uvedením termínu jejich odstranění.  

 1. Smluvní strany se dohodly pro případ, že odpovědný zástupce zákazníka odmítne dílo nebo jeho část převzít a zhotovitel s tímto odmítnutím nesouhlasí, že zhotovitel vyzve odborníka či znalce z oboru k prohlídce díla a zpracování posudku, ve kterém odborník či znalec zodpoví otázku, zda provedené dílo vykazuje podstatné vady či podstatné nedodělky. Jestliže odborník či znalec ve svém posudku zkonstatuje, že dílo nevykazuje podstatné vady a/nebo podstatné nedodělky, dohodly se smluvní strany na tom, že se dílo považuje za řádně dokončené a předané a převzaté dne, ve kterém zákazník odmítl dílo převzít, a to s tím, že zákazník uhradí náklady na vypracování tohoto odborného vyjádření či znaleckého posudku. Dospěje-li znalec k závěru, že dílo vykazuje podstatné vady a/nebo nedodělky, hradí náklady odborného vyjádření či znaleckého posudku zhotovitel.  

 1. Bez řádného převzetí díla zákazník nesmí dílo používat ani ho převést na třetí osobu či ho jinak zatížit. V případě, že zákazník započne s užíváním díla či toto dílo předá dále svému zákazníkovi či investorovi, popř. umožní mu jeho užívání, platí, že zákazník dílo převzal jako dokončené se všemi účinky, které s převzetím díla Smlouva spojuje. 

 1. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění písemným oznámením vad díla zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že vady budou řešeny nejprve opravou díla, přičemž nebude-li možné opravu provést, zhotovitel určí jiný způsob vyřízení reklamace.  

 1. Po provedení opravy bude sepsán protokol o předání a převzetí opraveného díla v rozsahu, který byl předmětem uplatnění práv z vadného plnění. Podpisem uvedeného protokolu se považují práva zákazníka z práv z vadného plnění za uspokojená.  

 1. Skryté vady díla je zákazník povinen uplatnit u zhotovitele písemně, nejpozději následující den po zjištění vadného plnění. Podkladem pro tyto reklamace jsou předávací protokol a řádně vyplněný reklamační list. 

 1. V případě uplatnění práv z vadného plnění je zákazník povinen uvést minimálně tyto údaje:  

popis díla a adresu, v případě projektu online URL, na které se reklamované dílo nachází,   

- číslo Smlouvy zhotovitele, 

- stručný popis vady,  

- printscreen obrazovky či videozáznam obrazovky,

- kontakt na osobu odpovědnou za převzetí výrobku po odstranění reklamované vady.  

V případě, že list uplatňující práva z vadného plnění nebude obsahovat veškeré požadované údaje, zhotovitel je oprávněn vyzvat zákazníka k doplnění těchto údajů. 

 

f) Okolnosti vylučující porušení závazků 

 1. Události způsobené vyšší mocí či nezajištěním připravenosti zákazníka pro zhotovení díla či podkladů, které zákazník žádá zapracovat, pro poskytnutí služeb opravňují zhotovitele posunout termín dodání díla o dobu trvání příslušného omezení a o přiměřenou dobu k obnovení provozu. Do přiměřené doby může být zahrnuto rovněž vytížení kapacit zhotovitele na jiných zakázkách. Za události způsobené vyšší mocí se považují všechny skutečnosti, které dodání díla podstatně zkomplikují či znemožní (jako např. požár, pandemie, vládní omezení, destrukce zařízení nebo válka, nedostatek energie a surovin), jakož i překážky na komunikacích či v dopravě, a to nezávisle na tom, vyskytnou-li se tyto okolnosti na straně zhotovitele či dodavatele zhotovitele. 

 

g) Právo na odstoupení od smlouvy a právo na výpověď 

 1. Zhotovitel si kromě případů stanovených zákonem vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany zákazníka. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:  

(a) nesplnění sjednaných termínů (zejména termínů sjednaných pro úhradu záloh, termínu pro úhradu konečné ceny díla, termínů pro dodání podkladů, s nimiž má zhotovitel pracovat, termínů pro zajištění připravenosti zákazníka pro zhotovení díla) a dalších závazků vyplývajících ze Smlouvy; 

(b) skutečnost, že zákazník neumožní zhotoviteli provést dílo bezvadně a včas nebo nerespektuje-li požadavky zhotovitele. 

 1. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit rovněž v případě, že proti zákazníkovi bude zahájeno insolvenční řízení nebo zákazník - právnická osoba vstoupí do likvidace.  

 1. Obě smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.  

 1. V případě, že od Smlouvy odstoupí zákazník bez udání důvodu nebo zhotovitel z důvodu prodlení na straně zákazníka před termínem zahájení prací na díle, a není-li pro některý z důvodů takového odstoupení sjednáno jinak, uhradí zákazník zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25% z celkové ceny díla s DPH na úhradu nákladů spojených se zpracováním objednávky. Právo na náhradu újmy není tímto dotčeno.  

 1. Odstoupí-li zákazník bez udání důvodu nebo zhotovitel z důvodu prodlení na straně zákazníka od Smlouvy v době, kdy je výroba předmětu díla zahájena, uhradí zákazník zhotoviteli veškeré prokazatelně vynaložené náklady související s její realizací, jakož i ušlý zisk. Rozpracovaný materiál bude zákazníkovi předán na jeho žádost, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Nepřevezme-li zákazník rozpracovaný materiál do 30 dnů ode dne, kdy odstoupení od Smlouvy nabude účinnosti, je zhotovitel oprávněn rozpracovaný materiál na náklady zákazníka zlikvidovat, aniž by tím byla dotčena povinnost zákazníka hodnotu rozpracovaného materiálu zhotoviteli uhradit. 

 1. Je-li zákazník v prodlení s plněním ze Smlouvy, má zhotovitel právo zákazníkovi stanovit dodatečnou lhůtu v délce 14 dnů a po marném uplynutí lhůty odstoupit od Smlouvy z důvodu prodlení na straně zákazníka či odstoupit od Smlouvy bez poskytnutí dodatečné lhůty, přičemž rovněž má právo požadovat náhradu újmy z důvodu nesplnění povinnosti. Totéž platí, pokud je zákazník v prodlení s ohledem na pouze částečné plnění.  

 1. Případy vyšší moci (nepředvídané, zhotovitelem nezaviněné okolnosti a události, kterým nebylo možno zabránit péčí řádného hospodáře, např. pracovní nepokoje, válka, překážky při přepravě, nedostatek surovin, úřední opatření) přerušují  po dobu jejich trvání a v rozsahu jejich působení povinnost dodání, i pokud již je zhotovitel v prodlení s dodáním díla.  

 1. Pokud zhotovitel uzavřel subdodavatelskou Smlouvu, platí zhotovitelem uvedené termíny dodání díla s výhradou včasného a řádného splnění subdodavatelského závazku. 

 1. Zhotovitel má právo odstoupit od Smlouvy či plnit později, pokud zákazníka neprodleně informuje o tom, že nastal případ vyšší moci. Zhotovitel má dále právo odstoupit od Smlouvy či plnit později, pokud plnění neuskuteční včas či řádně z důvodu zpoždění subdodavatele. 

 1. Jedná-li se o smlouvu s opakovaným plněním, každá ze stran má právo Smlouvu ve lhůtě 2 měsíců vypovědět. Dojde-li ve výpovědní době ze strany zákazníka k znemožnění poskytování služeb (například odpojením zhotovitele od IT systému, uživatelského účtu atp.), platí, že zhotovitel po celou dobu, co je mu takto znemožněno poskytování služeb, služby poskytoval řádně a náleží mu plná odměna. 

 

h) Omezení odpovědnosti, vyloučení odstoupení   

 1. Není-li v těchto VOP stanoveno jinak, nese zhotovitel odpovědnost za újmu z důvodu porušení smluvních či mimosmluvních povinností pouze v případě úmyslného způsobení újmy či hrubé nedbalosti. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje - kromě případu úmyslného jednání - na takovou újmu, které nebylo možno u konkrétního obchodu za normálních okolností očekávat, či na niž je zákazník pojištěn nebo obvykle může být pojištěn. 

 1. Dojde-li k porušení povinnosti, které zhotovitel nezpůsobil, a které nepředstavuje vadu díla, nemá zákazník právo odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smlouvy ze strany zhotovitele. 

 1. Výše součtu všech nároků na náhradu újmy, jež může být ze strany zákazníka po zhotoviteli požadována, může činit maximálně 10% z celkové ceny díla bez DPH sjednané ve Smlouvě. 

 

i) Součinnost zákazníka 

 1. Zákazník je povinen poskytnout zhotoviteli podklady a oprávnění v rozsahu potřebném ke zpracování díla za účelem vytvoření cenové nabídky, jako například texty, přístupy do systému atd., a to dle vyžádání zhotovitele. 

 1. Pokud v době nástupu zhotovitele k zhotovení díla nebude zajištěna připravenost zákazníka tak, aby zhotovitel mohl započít se zhotovováním díla, je zhotovitel oprávněn nezahájit dílo či toto přerušit až do doby, kdy budou podmínky odpovídat dotčeným požadavkům zhotovitele. V takovém případě se o přiměřenou dobu trvání nevyhovujících podmínek prodlužuje termín plnění díla, s přihlédnutím k možné vytíženosti kapacit zhotovitele na jiných zakázkách, a to bez nároku zákazníka na jakoukoliv náhradu újmy či nároku na smluvní pokuty.  

 1. Zákazník se zavazuje zajistit nerušený průběh zhotovování díla, a to zejména odpovídající koordinací prací třetích osob a poskytnutím veškerých oprávnění v příslušných IT systémech 

 1. Bude-li pro plnění účelu Smlouvy zapotřebí plné moci pro Zhotovitele, zavazuje se zákazník k vystavení této plné moci na výzvu zhotovitele. 

 

j) Aplikovatelné právo, promlčení, rozhodčí doložka 

 1. Smlouva se řídí českým právem. 

 1. Veškeré nároky mezi smluvními stranami se promlčují v zákonem stanovených promlčecích dobách. 

 1. Všechny spory vznikající ze smluv mezi zhotovitelem a zákazníkem a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho řádu a Pravidel třemi rozhodci. 

 

IV. 
Ochrana osobních údajů 

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že na základě každé jednotlivé Smlouvy ukládá zhotovitel za účelem automatického zpracování dat  (vypisování účtů, vedení účetnictví) i osobní údaje týkající se jeho osoby. Jiná data než data obsažená ve Smlouvách se neukládají. Tato data budou použita pouze v rámci obchodního styku s obchodním partnerem, jehož se data týkají. 

 1. Zhotovitel nepředává údaje zákazníka třetím osobám, vyjma případů nutných k realizaci smlouvy na základě těchto VOP, tedy například subdodavatelům. 

 1. Zákazník bere na vědomí, že zhotovitel se v rámci své činnosti na základě této Smlouvy může dostat k osobním údajům uloženým u Zákazníka. Zhotovitel se zavazuje žádným způsobem s těmito osobními údaji nenakládat v rozporu s pokyny zákazníka jakožto správce, eventuálně zpracovatele. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tyto VOP jsou zveřejněny a dostupné pod webovou doménou http://www.abbreva.cz/. 

2. Znění těchto VOP může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. 

3. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. 

4. V případě, že jakékoliv služby jsou plněny do zahraničí, je místem plnění ze strany zhotovitele sídlo zhotovitele. 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Abbreva s.r.o. vstupují v platnost a účinnost dne 1. 2. 2021

Zavolejte nám:

+420 777 560 073

Navštivte nás:

Štefánikova 18/25, Praha 5

Napište nám: