Načítání...

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Abbreva s.r.o.

se sídlem Černokostelecká 111/587, Strašnice, 100 00, Praha 5

IČ:  03816303

registrace: spol. vedená pod spisovou značkou C 238300 u Městského soudu v Praze

My, obchodní společnost Abbreva s.r.o. (dále jen jako „Společnost“ nebo „My“), jako správce osobních údajů, tímto své zákazníky, obchodní partnery, uživatele webových stránek www.abbreva.cz, jakož i další subjekty, jejichž osobní údaje zpracováváme, informujeme o zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí ve Společnosti.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;​​
 • ​za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • ​komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

Prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů, tedy zejména:

 • zpracováváme osobní údaje ve vztahu k subjektům údajů korektně, zákonně a transparentně;
 • shromažďujeme osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (za neslučitelné s původními účely se přitom nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely);
 • zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • zpracováváme pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; k tomuto účelu přijmeme vždy veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • uložíme osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • zpracováváme osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením;
 • odpovídáme za dodržení všech výše uvedených zásad a v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@abbreva.cz.

1) Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli, případně údaje oprávněně získané z veřejně dostupných veřejných rejstříků. Údaji, k jejichž zpracování u nás zpravidla dochází, mohou být zejména:

 • a) Vaše jméno a příjmení
 • b) telefonní číslo,
 • c) e-mailová adresa.

 

V některých našich prostorách (zejména prodejnách či skladech) mohou být také pořizovány a následně zpracovávány z důvodů ochrany majetku Společnosti či bezpečnosti kamerové záznamy; umístění kamer je vždy v daných prostorách uvedeno informační tabulkou / piktogramem, a záznamy, jsou-li pořizovány, jsou průběžně a neprodleně (vždy v co nejkratší době, nejpozději po 30 dnech) mazány.

Na našich webových stránkách užíváme soubory typu cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • základní funkčnosti webových stránek;
 • měření návštěvnosti našich webových stránek a vytváření anonymních statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • sběr cookies za účelem uvedeným výše by za určitých okolností mohl být považován i za zpracování osobních údajů. Takové zpracování (pokud by se jednalo o zpracování osobních údajů) je nicméně možné i bez souhlasu subjektu údajů, a to na základě legálního důvodu - oprávněného zájmu Společnosti coby správce;
 • naše webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků našich webových stránek – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost našich webových stránek budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webových stránek.
 • vznese-li návštěvník našich webových stránek námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce. Takto shromážděné cookies soubory mohou být dále užity dalšími subjekty, např. v rámci služby Google Analytics apod.

 

2) Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k následujícím účelům:

 • jednání o uzavření smlouvy s Vámi či osobou za kterou jednáte / kterou zastupujete, jakož i k plnění uzavřené smlouvy a plnění povinností souvisejících se smlouvou;
 • plnění právních povinností Společnosti (vyplývajících z příslušných obecně závazných právních předpisů, např. z oblasti účetnictví apod.);
 • ochraně oprávněných zájmů Společnosti (např. vymáhání pohledávek Společnosti, přímý marketing).

 

K uvedeným účelům jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Poskytnutí osobních údajů nezbytných pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a důsledkem jejich neposkytnutí může být neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Obdobně platí pro účely plnění právních povinností Společnosti.

S Vaším souhlasem, pokud jste nám jej udělili (nejedná-li se o přímý marketing spadající pod oprávněný zájem Společnosti, kde výslovný souhlas není nezbytný), můžeme Vaše osobní údaje využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, plněních nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@abbreva.cz nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

3) Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My, tedy Společnost. S Vašimi osobními údaji neobchodujeme, a nepředáváme je do třetích zemí ve smyslu GDPR. Vaše osobní údaje můžeme za shora uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být za takovým účelem předány zejména následujícím subjektům:

 • externí účetní / daňový poradce / auditor;
 • ​externí advokátní kancelář;
 • zpracovatelé, kteří Společnosti poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
 • subdodavatelé Společnosti, kteří se podílejí na plnění smlouvy s Vámi či osobou za kterou jednáte / kterou zastupujete;
 • přepravní společnost;
 • subjekty zprostředkovávající / zpracovávající Vaše platby.

 

5) Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • a) právo na přístup k osobním údajům;
 • b) právo na opravu;
 • c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • d) právo na omezení zpracování údajů;
 • e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 • f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Společnost nemá právní povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete písemně dopisem či na e-mailové adrese info@abbreva.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Toto Informační memorandum nabývá účinnosti od 25.5.2018. 

Abbreva s.r.o.

Zavolejte nám:

+420 777 560 073

Navštivte nás:

Štefáníkova 18/25, Praha 5

Napište nám: